Ob den Ausgangspunkt eng Mass, eng Party oder eng Familljefeier

Ob den Ausgangspunkt eng Mass, eng Party oder eng Familljefeier war, d‘Konsequenz bleiwt déi nämlecht: de Virus zirkuléiert nees méi. Trotzdem, d‘Rentrée muer dierf keng Rentrée vun der Angscht ginn. Zesummen, Schüler an Enseignanten kënnen mir déi Situatioun meeschteren 🙏🏻💪🏻